Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur Villa Euphoria

Artikel 1: Algemeen

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de vakantiewoning “Villa Euphoria” gelegen in Kyrianna, Kreta.

2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.

3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van de te huren vakantiewoning.

4. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon in Kreta, Griekenland.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

a. Pre-contractuele fase :

1. Reserveren van de vakantiewoning geschiedt via internet, per email of telefonisch.

2. Na de reserveringsaanvraag ontvangt de huurder via email een optie van 7 kalenderdagen op de aangevraagde vakantieperiode. In deze mail worden de betaalmogelijkheden beschreven om de optie te lichten. Bij niet-betaling binnen 7 kalenderdagen wordt de huurder via email ingelicht dat de optie geannuleerd wordt.

b. Overeenkomst

De huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar de (eerste) betaling heeft ontvangen.  De overeenkomst is na de (eerste) betaling definitief en bindend.  Bij annulering zijn annuleringskosten verschuldigd. De betaling van het voorschot geldt als aanvaarding van de huurvoorwaarden.

Artikel 3: Betaling

1. Binnen 7 kalenderdagen na de optiebevestiging dient 50% van het totale huurbedrag op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald.

2. Het resterende huurbedrag en de waarborgsom dient op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald uiterlijk 6 weken vóór vertrek.

3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de optiebevestiging te worden voldaan.

4. Bij niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen zendt de eigenaar een schriftelijke aanmaning in de vorm van een email. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van de eigenaar, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De eigenaar brengt annuleringskosten als omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4: Gebruik van de woning

De woning kan gehuurd worden voor maximum 4 personen.

Bij aankomst in de vakantiewoning dient de huurder de vakantiewoning te inspecteren, en zichtbare tekortkomingen onmiddellijk te melden aan de eigenaar of de beheerder. Zichtbare tekortkomingen, zoals een onreine vakantiewoning of een deel ervan, kunnen enkel de dag van aankomst gemeld worden.

De huurder dient de vakantiewoning te bewonen als een goed huisvader en het huishoudelijk reglement te respecteren.

Tekortkomingen die ontstaan tijdens het verblijf dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de beheerder of eigenaar.

In de woning is er een absoluut rookverbod en huisdieren zijn niet toegelaten.

De eigenaar / beheerder kan huurders weigeren of het huis doen verlaten indien ze de vakantiewoning willen bewonen met meer personen dan toegelaten, indien ze een huisdier bij hebben of huisvesten of indien ze roken binnen de vakantiewoning.

De vakantiewoning beschikt over een privé-zwembad.  Wij verzoeken vooraleer in het water te gaan gebruik te maken van de buitendouche. Laat minstens 15 min. verstrijken tussen het (her)gebruik van zonnecrème en uw volgende zwembeurt. Immers, intensief gebruik van het zwembad in combinatie met net aangebrachte zonnecrème kan leiden tot troebel water. 

Linnen- en beddengoed (lakens, handdoeken, theedoeken, dekbedden en kussens, strandlakens) zijn in de vakantiewoning aanwezig.

De huurprijs van de vakantiewoning is inclusief water, electriciteit, airco, wifi, internet, vaatwasmiddel, vaatwastabletten, wasmachineproduct.

Inchecken in de woning kan op de dag van aankomst vanaf 14 uur.  De woning dien je te verlaten op de dag van vertrek om 10 uur. De huurder kan voorafgaandelijk een afwijking aanvragen voor zowel aankomst- als vertrekuur.  De eigenaar staat dit gratis toe voor zover dit mogelijk is volgens bezettingsgraad en het geplande villabeheer en -onderhoud.

Artikel 5: Tussentijdse schoonmaak

Een tussentijdse schoonmaak en het verversen van het keuken-, linnen- en beddengoed kan optioneel aangevraagd worden.

Van het keuken-, linnen- en beddengoed zijn extra sets in de woning aanwezig welke u ook zelf kunt wassen. Na afloop van uw verblijf dient minimaal één set terug schoon in de kasten aanwezig te zijn.

Het zwembadwater wordt wekelijks 3 maal getest en onderhouden.

Artikel 6: Eindschoonmaak en nazicht

De eindschoonmaak is verplicht en niet inbegrepen in de huurprijs.  De beheerder heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen indien onderstaande zaken niet uitgevoerd zijn door de huurder bij het verlaten van de vakantiewoning.

Ook al wordt er op het einde van de vakantie gereinigd door een poetsdienst of door de eigenaar, de woning dient proper en met een geborstelde vloer achtergelaten te worden: keuken, toilet, douche dienen hygiënisch achtergelaten te worden. De vaat dient proper te zijn. Het huisvuil dient verwijderd te zijn.

Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

Artikel 7: Waarborgsom

1. De waarborgsom dient voorafgaand aan het verblijf aan de eigenaar te worden betaald.

2. De borgsom wordt uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de verhuurder gemaakte kosten voor schade of vervangingen.

Artikel 8: Annuleren door huurder

1. Iedere annulering dient schriftelijk aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden. Dit mag via email naar info@villa-euphoria-kreta.be.

2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a) bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.

b) bij annulering van 6 weken tot 30 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 75% van het totale huurbedrag verschuldigd.

c) bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd.

3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

4. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

5. Er wordt een uitzondering voorzien indien de huurder annuleert wegens COVID-19 reisbeperkingen vanwege zijn eigen of de Griekse overheid waardoor zijn/haar vakantie in villa Euphoria niet kan doorgaan. In het geval van inroeping van dergelijke annulering door de huurder zal de eigenaar het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Artikel 9: Opzegging of wijziging door eigenaar

1. De eigenaar kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

in geval van overmacht zoals een natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, oorlog, of overlijden van de eigenaar.

2. In bovenstaand geval zal de eigenaar de huurder zo spoedig mogelijk verwittigen.

3. In het geval van inroeping van een overmachtssituatie door de eigenaar wordt het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald.

4. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze vakantiewoning;

b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding;

c) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht zoals vermeld in artikel 9;

2. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen de eigenaar of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden.

3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

4. Bij onjuist gebruik of incorrect achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 11: Klachten

1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar en de beheerder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u de eigenaar te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis, bevrijdt de eigenaar van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. De eigenaar zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na uw vertrek uit de vakantiewoning opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar. Dit kan via email naar info@villa-euphoria-kreta.be